مجلس ایران کمیسیون 'ویژه جهاد اقتصادی' تشکیل داد
بی بی سی
04-Apr-2011

نمایندگان مجلس ایران در اولین جلسه خود در سال جدید خورشیدی به تشکیل کمیسیون "ویژه اقتصادی" رای داده اند.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی امسال، سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده است.

نمایندگان مجلس ایران هدف از تشکیل کمیسیون تازه "جهاد اقتصادی" را "عملیاتی کردن اندیشه جهاد اقتصادی" توصیف کرده اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark