امام مسجدی در لندن اظهارات خود در مورد تکامل را پس گرفت
بی بی سی
26-Mar-2011

امام جمعه مسجدی در لندن پس از تهدید شدن به مرگ، اظهارات خود در حمایت از نظریه تکامل و حق زنان مسلمان در نپوشاندن موی سر را پس گرفته است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark