مگر چیزی زیر گلویم بگذارند که به تلویزیون بروم
بی بی سی
25-Mar-2011

علی پروین، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که هیچگاه برای مصاحبه به رادیو و تلویزیون ایران نرفته است در مصاحبه ای نوروزی گفت مگر چیزی زیر گلویش بگذارند و مجبورش کنند که به تلویزیون برود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark