با آتشی که برخاسته چشم انداز تیر و تار است!
peiknet
06-Mar-2011

موسوی اردبیلی در بیانیه خود، که عملا او را به پشتوانه ای مهم
برای اعتراضات آیت الله صانعی، آیت الله بیات، آیت الله
دستغیب، آیت الله طاهری اصفهان و... قرار داد، می نویسد:...

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark