بی‌نزاکتی دو دیپلمات در مقابل احمدی نژاد
tabnak
06-Mar-2011

محمدی زاده خطاب به حاضران گفت که نمی دانم چگونه ایشان با وجود مدرک
دکترای محیط زیست، در وزرات خارجه کرواسی کار می کند که این مطایبه با خنده
حضار روبرو شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark