هواپيماي اف 4 بازسازي شده به همت متخصصان داخلي به پرواز درآمد
rajanews.com
05-Mar-2011

تا بار ديگر موفقيتي ديگر از دلاورمردان اين مروز و بوم به رخ دشمنان نظام كشيده شود و غروري ديگر در بين ايران و ايراني بوجود آيد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark