حماس يک رهبر القاعده را دستگير كرد
tabnak
05-Mar-2011

سيداني از 18 ماه قبل تحت پيگرد بود و حماس موفق به بازداشت وي شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark