خشونت حکومت اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد
tabnak
05-Mar-2011

کاخ سفید خواهان آن شد که به صدای مخالفان و معترضان گوش فرا بدهند، که سرنوشتی بهتر از مصر و تونس به دنبال نخواهند داشت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark