به زندان های ج. اسلامی 47 زندان جدید افزوده می شود
peiknet
04-Mar-2011

متأسفانه بعضی ها به دلیل بالا رفتن صدای متهم و برای اینکه
روی او را کم کنند، او را بازداشت می کنند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark