تجارب شکست خورده ج.اسلامی را مردم منطقه تکرار نخواهند کرد
peiknet / مصطفی تاج زاده
04-Mar-2011

آنان که با
اتخاذ راهبرد و مواضع تنش آفرین خود کشور را در عرصه سیاست
خارجی گرفتار بحران های سخت کرده و در سطح بین الملل به انزوا
کشانده اند، در توجیه عملکرد خود همواره بر این نکته تأکید
دارند که اگر روابط دیپلماتیک ما با بسیاری از دولت ها تیره
شده است، چه باک
؟،
در عوض در میان ملت ها محبوبیت بسیاری داریم و ملت ها با ما
هستند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark