حمله ناتو به لیبی خنجر به قلب انقلاب اعراب است!
aayande / ترجمه نافعی
04-Mar-2011

واقعیت این است که به دلیل شورش های کشورهای عربی و احتمال روی کار آمدن دولت های تازه در این کشورها، آن قدرت های غربی، که دهها سال در خاور نزدیک از حکمرانان اقتدار گرا ی غارتگر پشتیبانی کرده اند، از آن وحشت دارند که قدرت خود را در این منطقه حساس از دست بدهند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark