موسوی و کروبی به میل خودشان ناپدید شده اند!
peiknet
04-Mar-2011

و لابد به میل خودشان زیر فشار برای اعتراف به اشتباه و طلب بخشش از ولی امر کودتا قرار گرفته و یا خواهند گرفت!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark