یک ملت در انتظار فرصت ریختن به خیابان است
peiknet
03-Mar-2011

اتومبیل ها، هرجا که ستون های
ماشین های انتظامی را می بینند که به یک طرفی در حرکت اند، با
راه بندان های مصنوعی باعث گیر کردن آنها درترافیک می شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark