همه کسانی که به میرحسین لبیک گفتند
jahannews.com
01-Mar-2011

ولیّ زمانه ما امروز بسیجیانی دارد که تمام فتنه گران داخلی و تمام دشمنان ما در سرتاسر عالم از هرم نفسهایشان در هراسند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark