حکومت، از ترس مرگ دست به خودکشی زد!
peiknet
01-Mar-2011

کودتای ضد انقلابی 22
خرداد که اکنون با بازداشت نابخردانه میرحسین موسوی و مهدی
کروبی و همسران آنها تکمیل شده، بر سرعت توفان افزوده و در خود
حاکمیت نیز شکاف را عمیق تر خواهد کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark