نشانه های ورود جنبش به مراحل تکاملی یک خیزش ملی
راه توده
28-Feb-2011

در مراحل تکاملی هر جنبش اجتماعی و هر خیزش انقلابی، هر اندازه که این جنبش ها و
خیزش ها به عمق بیشتری دست می یابند، نیروها و شخصیت های متزلزل از بیم موقعیت خود
و از کف دادن آنچه که در حاکمیت داشته و هنوز نیز دارند، پا سست کرده و از اینسو-
جبهه جنبش- به آنسو، یعنی جبهه مقابل جنبش کوچ می کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark