مرفهين بي درد و دروغي به نام «جنبش»
kayhannews.ir
28-Feb-2011

دروغ بزرگ نهفته در گزارش
ميداني ارگان حلقه لندن اين مطلب است كه ادعا كرده غير از معدودي افراد
مرفه بالاشهري- و البته شماري از بقاياي گروهك ها- بقيه مردم در سكوت محض
هستند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark