حکم شرعی رانندگی بدون گواهینامه
shia-online.ir
28-Feb-2011

این که مردم تنها از ترس پلس مقرارت راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند،
نشان می دهد که ما هنوز به بلوغ فرهنگی نرسیده ایم و باید در این خصوص
بیشتر فرهنگ سازی کنیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark