تغییر سیاست برخورد با سران فتنه/ قطع کامل ارتباطات و رفت و آمد آنها
خبرگزاری مهر
28-Feb-2011

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نوع برخورد با سران فتنه از این پس متفاوت است گفت: در قدم اول تمام ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و تماسهای تلفنی و .. محدود شده و اگر لازم باشد محدودیتهایی برای برقراری ارتباط بین آنها و سایر عوامل فتنه ایجاد می شود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark