میان کردستان عراق و سپاه جنگی منطقه ای در تدارک است؟
راه توده / صالح باشکوئی
28-Feb-2011

حزب تغییر و هواداران آن از نسل جوان کردستان اند و شاید قیام های اخیر در تونس و مصر و لیبی و بحرین مشوق آنها برای به خیابان آمدن علیه دولت محلی کردستان باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark