زیر علم کودتای 22 خرداد این بچه حزب الهی ها چماق می زنند!
peiknet
27-Feb-2011

این بچه حزب الهی ها که در فیلم می بینید،
همان چماقداران خیابانی، لباس شخصی ها،
اعضای سپاه فدائی ولایت و نواده های
همانهائی هستند که در مجلس پشت میکرفن جمع
شدند و علیه موسوی و کروبی و خاتمی عربده
کشیدند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark