دو سال تنش کافی نبود که حصرخانگی را به آن افزودید؟
peiknet
27-Feb-2011

چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و
همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و
در دلبستگی شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست
،
دچار


حصر

و محدودیت شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark