مردم "رهبر" را کانون همه مشکلات میدانند
peiknet
27-Feb-2011

مشایی در محفلی خاص گفته است: مردم متوجه شده اند که همه مشکلات شخص رهبر است و نه احمدی نژاد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark