اگر استبداد و سرکوب بد است شما چرا چنین می کنید؟
peiknet
26-Feb-2011

مگر می‌شود در کشوری اپوزیسیون وجودنداشته باشد؟ طبیعتأ وجود دارد و در مجلس ما نیز هست .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark