ناتو به کمک ارتش مصر لیبی را بزودی اشغال خواهد کرد
aayande / ترجمه نافعی
26-Feb-2011

در رفتار  آمریکا و اروپا در برابر لیبی حتی ذره ای از آن تردید ها و
ملاحظه کاری هائی که هنگام قیام  مصر نشان می دادند، دیده نمی شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark