شایعات و گزارش هائی از دیدار و رایزنی خامنه ای و هاشمی
peiknet
26-Feb-2011

هاشمی
تدوین این طرح را به آن شرط قبول کرده که با شخص خامنه ای، دو
نفره آن را بررسی کنند.
 

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark