شتر پيامبر عاقلتر است يا دشمنان احمدي نژاد؟
mahramanenews.com
25-Feb-2011

چرا اكثر كشورهاي جبهۀ مبارزه با استكبار آمريكا را  " ...أراذلنا..." تشكيل ميدهد .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark