روزهای آخر قذافی و سرنوشت امام موسی صدر یوسف گم گشته باز می آید؟
rahva.ir
25-Feb-2011

پرچمداری حرکت گفتگوی ادیان و تقریب مذاهب در لبنان هدف استراتژیک امام
موسی صدر آن بود تا طایفه شیعه لبنان را همسان دیگر طوائف، و نه مقدم بر
آنان، در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور
مشارکت دهد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark