گوش و چشم مراجع قم از تهدید و تحبیب حکومتی پر شده
peiknet
23-Feb-2011

آقای خامنه ای که تا آیت الله منتظری در قید حیات بود، جرات
سفر به قم را نداشت، اندک زمانی پس از درگذشت وی، از جمله
زائران همیشه در جاده قم شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark