دهها میلیون ایرانی، ضد انقلاب نیستند، بلکه ضد استبداد اند!
peiknet
23-Feb-2011

آقای اژه ای در ادامه همین پریشان گوئی، ابتدا گریزی به کویر
طبس و ماجرای سوختن هیلیکوپترهای امریکائی  زده و سپس به تهران
بازگشته و فرمود

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark