خدا به رهبر طول عمر بدهد تا نان اوباش در روغن بماند!
peiknet
22-Feb-2011

آسایش و آرامش از مردم منطقه گرفته شده و نگرانی برای ساکنین
به صورت وحشتناکی بوجود آمده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark