زمزمه های اختلاف نظر میان فرماندهان سپاه پاسداران
peiknet
22-Feb-2011

هیچ آدم عاقلی نمی پذیرد برای تعدادی معدود آدم معترض که رسانه های دولتی تبلیغ می کنند به این همه نیرو نیاز باشد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark