مانورسکوت حکومتی همزمان با سرکوب سیاسی
peiknet
22-Feb-2011

تمام این طرح بر این
اساس تنظیم شده که جنبش کنونی یک هیجان و خشم است و نباید این
هیجان و خشم را دامن زد تا ماجرا تمام شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark