طشت توطئه بیت رهبری بسرعت از بام ایران، فرو افتاد
peiknet
21-Feb-2011

بدیهی است که هر آنکس که به اندازه دانه ارزنی از انصاف و عقل
بهره برده باشد می داند که به راستی پشت این تزویرها و
دروغگویی ها و فتنه های هولناک چه دستهای هدایتگری است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark