تظاهرات دیروز در سطح ایران گسترش داشت
peiknet
21-Feb-2011

بخاطر باید داشته باشید که تظاهرات امروز (دیروز) متمرکز
روی یک نقطه نبود و در سطح شهر پراکنده بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark