وضعيت حجاب در كشور رو به بهبود است
jamejamonline.ir
20-Feb-2011

هفت محور تخصصي از جمله توجه به تعالي خانواده، ازدواج آسان و پايدار،‌ نشاط جوانان و مبارزه با مواد مخدر طراحي شده كه بخشي از اين فعاليت‌ها مربوط به حوزه زنان است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark