راز صبر علی گونه امام خامنه ای
tebyan.net
20-Feb-2011

دیگر صبر جایز نیست.آری ۲۵ بهمن، روز محاکمه موسوی و کروبی را بسیار نزدیک
کرده است اما به نظر می رسد هنوز یک نفر باقی مانده است تا از تحقق کامل
جذب حداکثری اطمینان حاصل شده باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark