نداي «الله اكبر» و راهپيمايي با دوست دختر!
rajanews.com
20-Feb-2011

وقتی این گروه ها و افراد تا این حد از هم گسیخته و پر از اختلاف هستند
چگونه می خواهند راهکار مشترکی  برای مسائل ایران و منطقه بیابند و مردم
ایران که به آنها اعتماد ندارند در کجای این  راهکار و تفکر سیاسی قرار
دارند؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark