درخواست گسترده از هاشمي براي مرزبندي فوري با جريان فتنه
kayhannews.ir
20-Feb-2011

هاشمي رفسنجاني تاكنون هيچ موضعي نسبت به اعلام برائت از اقدام هاي فتنه گران نگرفته و حتي آنان را نيز همراهي مي كند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark