پايان 40 سال فرصت‌طلبي/ ناگفته‌هاي پرونده ساواك موسوي
rajanews
19-Feb-2011

در زمينه اقتصادي، وضعيت بدتر بود. رانت‌خواران عضو كابينه موسوي با تأسيس
شركت‌هاي رجا، بنياد نبوت، بنياد الهادي و... چنان خون ملت را مكيدند كه تا
سال‌ها، دولت‌هاي جمهوري اسلامي بايد تاوان پس مي‌دادند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark