راهپیمایی طولانی زنهای جنوب
لوموند ديپلوماتيک
19-Feb-2011

تحرکاتی که در دههٔ ۸۰ به وسیلهٔ تجربیات ایرانیان، برگرفته از جنبشهای مذهبی- فمینیستی ایرانی، تا امروز شدیداً مورد بحث میباشد. لائیکها این تهمت را به فمینسیتهای مسلمان میزنند، که آنها آلت دست بنیادگرایان مذهبی شده اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark