قیام شیعیان بحرین، علیه حذف یارانه ها
aayande / ترجمه نافعی
19-Feb-2011

صاحبان قدرت در بحرین می کوشند تا بحران را به طریق خاص خود حل کنند، به
این معنی که خانواده شیخ در سال های گذشته صدها هزار کارگر سنی از کشورهائی
چون اردن، پاکستان و هند به بحرین وارد کرده است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark