یکشنبه اول اسفند مردم، دیگر خیابان را ترک نمی کنند
peiknet
19-Feb-2011

جسارتی که روز 25 بهمن مردم ایران از خود نشان دادند، معنائی جز این ندارد که این مردم برای گرفتن حق خود، نمی خواهند خیابان را ترک کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark