میدان انقلاب مملو از جمعیت با شعار علیه موسویٰ کروبی و هاشمی
rajanews.
18-Feb-2011

هم اينك با حضور راهپيمايان در ميدان انقلاب، اين ميدان ملو از جمعيت شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark