سناریوی "نجات هاشمی" به قیمت عبور از موسوی و کروبی
rajanews
18-Feb-2011

باید قبل از چیدن هر سناریوی جدیدی از
جمله احیای خود و آقای هاشمی، در مورد رویکرد و مواضع قبلی خود مانند نشست
دور یک میز با موسوی خوئینی‌ها و دیگران توضیح دهند.

  >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark