ناگفته های نوه رضاخان از فساد دربار پهلوی
rajanews.
18-Feb-2011

وی همچنین فرح و رضا پهلوی را دلیل اصلی مرگ پسر عموی خود -علیرضا- دانست

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark