چاکران دیکتاتور را پروار می کنند مردم بر زمین گرمش می زنند!
peiknet
16-Feb-2011

ملک الشعرا می نویسد که
بارها با رضاشاه ملاقات خصوصی داشته و او نیز برای وی و نظرات
احترام قائل بوده اما هنگام طرح ماده واحده کمر به ترور او نیز
بست و به رئیس شهربانی و تامیناتش فرمان را داد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark