خيانت جديد فتنه گران خدمت بزرگ به نظام و انقلاب
kayhannews.ir
16-Feb-2011

جرئت مي توان گفت كه طي 20
ماهه پس از انتخابات خرداد 88، اتفاق نظر عمومي در بين خواص درباره اعلام
انزجار و تنفر نسبت به فتنه گران هرگز مانند امروز ( پس از خبط 25 بهمن
فتنه گران) نبوده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark