بازماندگان رژیم پهلوی سوار بر بال حزب پادگانی!
peiknet / مصطفی تاج زاده
16-Feb-2011

ما به تجربه دریافته‌ایم شکل حکومت نیز تعیین کننده دمکراتیک
یا دیکتاتور بودن رژیم نیست.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark