الو 125 ؟
kayhannews.ir
15-Feb-2011

مهم اين است كه وقتي نشئگي
از سر پريد و طرف خود را بر بلنداي جرثقيل چند ده متري ساختماني و بر نوك
بازوي گردان و لرزان آن ديد، چه حس و حالي داشته باشد. لابد ناظران كنجكاو
تصور كرده اند كه او مي خواهد با آن نوار سبز خودكشي كند و قهرمان شود!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark